หมวดหมู่: กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุม GCP Training For Investigators And Ethics Committee. โดย ศ.ดร.พญ.จันทรา กาบวัง-เหล่าถาวร ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง และคณะ ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร