กิจกรรมต่างๆ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2563 การประชุมชี้แจงระบบส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “โรคมะเร็งไปรับการรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ณ ห้องประชุมแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ

วันอังคาร ที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. การประชุมชี้แจงการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA TEST ผ่านระบบ VDO Conference. ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 2 สสจ.สกลนคร

                    …

วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุม GCP Training For Investigators And Ethics Committee. โดย ศ.ดร.พญ.จันทรา กาบวัง-เหล่าถาวร ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง และคณะ ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร