Latest Post

12 พฤษภาคม 2565 ประชุมวิชาการวันพยาบาลสากล “พลังพยาบาลเพื่อความมั่นคงสุขภาพโลก” 3 พฤษภาคม 2565 การประชุมและการนำเสนอผลงาน ประเด็นการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขในการดูแลผู้ป่วยโรคสำคัญในพื้นที่และโรคมะเร็ง 27 เมษายน 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงโครงการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 22 เมษายน 2565 เวลา 08.00-14.00 น. สัมมนาวิชาการเรื่อง ผลการดำเนินการการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ของหน่วยตรวจโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน Service Plan สาขาโรคมะเร็ง ปีงบประมาณ 2565

Home

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

กิจกรรมต่างๆ

ล่าสุด