Latest Post

9 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (รพ.สต.ฉางโฮง) 3 สิงหาคม 2565 โครงการรณรงค์ให้ความรู้และตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในพื้นที่เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลสกลนคร ปีงบประมาณ 2565 (รพ.สต.หนองปลาน้อย) 27 กรกฎาคม 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tumor board and cancer conference. 22 กรกฎาคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพ Node of CA ในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง (จังหวัดบึงกาฬ) ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มิถุนายน 2565 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tumor board and cancer conference.

Home

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

กิจกรรมต่างๆ

ล่าสุด