Latest Post

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00-16.00 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ ตรวจเยี่ยมหน้างาน และสรุปผลการดำเนินงาน 3 ปีย้อนหลัง วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-16.30 น. การประชุม GCP Training For Investigators And Ethics Committee. โดย ศ.ดร.พญ.จันทรา กาบวัง-เหล่าถาวร ศ.ดร.เกศรา ณ บางช้าง และคณะ ณ ห้องภูริทัตโต ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00-16.00 น. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรังสีรักษา ชั้น 6 อาคารรังสีรักษา วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30-16.00 น. ประชุมนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อของบประมาณ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมอาจาโร ชั้น 9 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก 29 ตุลาคม 2563 การประชุมเตรียมงานโครงการวิจัยโรคมะเร็งท่อน้ำดีโดยการประยุกต์ใช้ชีววิทยาระบบและการบูรณาการเทคโนโลยี ‘โอมิกส์’ ครั้งที่ 1/2564

Home

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

กิจกรรมต่างๆ

ล่าสุด