Latest Post

25 มกราคม 2565 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1/2565 24 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อม การให้บริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับหน่วยตรวจโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร (จังหวัดหนองคาย) 19 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อม การให้บริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับหน่วยตรวจโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร (จังหวัดนครพนม) 17 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมพร้อม การให้บริการ ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี HPV DNA Test สำหรับหน่วยตรวจโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร (จังหวัดบึงกาฬ) 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ประชุมพิจารณางบสนับสนุน Service Plan จากกรมการแพทย์

Home

ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง

กิจกรรมต่างๆ

ล่าสุด